Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.pediwell.nl) van Pedicare B.V., die haar vestiging heeft aan Vaart Noordzijde 6, Assen (Postbus 430, 9400 AK Assen), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04049726. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Pedicare B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Pedicare B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Pedicare B.V. beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Pedicare B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Pedicare B.V. hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Pedicare B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Pedicare B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is Pedicare B.V. niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Pedicare B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicare B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Dr. Footh is een door Pedicare B.V. geregistreerde vraagbaak voor bezoekers van de websites van Pedicare B.V.. Dr. Footh is een pseudoniem voorbehouden aan Pedicare B.V. als verzamelnaam voor de vraagbaak van Pedicare B.V.. Alle vragen die aan Dr. Footh worden voorgelegd zullen worden voorgelegd aan diverse specialisten en ook door hen beantwoord worden, dan al niet onder de pseudoniem Dr. Footh of Pediwell.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicare B.V. is het niet toegestaan links naar sites van Pedicare B.V. weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Pedicare B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Pedicare B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Pedicare B.V. en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Pedicare B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot
• Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;
• De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
• Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Pedicare B.V. of aan u wordt gezonden;
• De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;
• Misbruik van deze internetsite;
• Verlies van gegevens;
• Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld;
• Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Pedicare B.V..

Wijzigingen

Pedicare B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, waarvan bij eventuele verhoging klant alvorens te leveren op hoogte gesteld zal worden indien deze de bestelling geplaatst heeft voordat prijsverhoging plaats vond. Druk of prijsfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© 2019 Pedicare B.V.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Pediwell | sitemap | rss